Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22/11/2021 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://www.buurtbusugchelen.nl over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:  

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; 
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.        

 Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

 1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: 

1.1 Contact – door middel van telefoon, post, e-mail en/of webformulieren

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens: Naam en E-mail adres 

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is: Door het impliciet verlenen van toestemming door het gebruik van een formulier.  De bewaartermijn wordt op basis van de volgende objectieve criteria vastgelegd: Naam en e-mailadres worden alleen gebruikt om antwoord te geven op vragen en/of klachten. Deze gegevens worden niet bewaard..

1.2 Deelnemers (chauffeurs en bestuursleden) informatie. 

Voor dat doel gebruiken we: Naam, e-mailadres, telefoonnummer, foto.

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is: Door de deelnemers is  toestemming gegeven voor het registreren van deze gegevens t.b.v. de bedrijfsvoering.

De bewaartermijn is als volgt bepaald: Zolang de betreffende persoon actief onderdeel is van de organisatie Buurtbus Ugchelen.

Als de betreffende persoon niet langer actief is voor genoemde organisatie worden genoemde persoonlijke gegevens verwijderd.

2. Delen met andere partijen

Wij delen deze gegevens niet met derden. 

3. Cookies

Onze website maakt GEEN gebruik van cookies. 

4. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

5. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op websites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze websites. We garanderen niet dat deze websites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voor u gebruik maakt van deze websites. 

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen. 

7. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:                 

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.
 • Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen. 

8. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

9. ContactinformatieVereniging Buurtbus Ugchelen

Buurtbusvereniging Ugchelen
Brouwersmolenweg 432
7339 EV Ugchelen 

   Website: https://www.buurtbusugchelen.nl 

   E-mail: info@buurtbusugchelen.nl 

  Bijlage Complianz | The Privacy Suite for WordPress 

Deze website gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om Browser en Apparaat gebaseerde Toestemming te verzamelen en vast te leggen. Voor deze functionaliteit wordt je IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Deze dienst verwerkt geen persoonlijk identificeerbare informatie, en deelt geen gegevens met de dienstverlener. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.